Cialis-ulotka dla pacjenta

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA
CIALIS 20 mg tabletki powlekane tadalafil.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja
- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek CIALIS i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku CIALIS
3. Jak stosować lek CIALIS
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek CIALIS
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK CIALIS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

CIALIS jest lekiem przeznaczonym dla mężczyzn z zaburzeniami erekcji. Jest to stan, kiedy mężczyzna nie może osiągnąć lub utrzymać wzwodu odpowiedniego do odbycia stosunku płciowego. CIALIS należy do grupy leków nazywanych inhibitorami fosfodiesterazy typu 5. Po stymulacji seksualnej, CIALIS pomaga w rozszerzeniu naczyń krwionośnych członka, co umożliwia napływ krwi do członka. W wyniku tego dochodzi do poprawy erekcji. CIALIS nie pomaga pacjentom, u których nie występują zaburzenia erekcji. Ważne jest, aby mieć świadomość, że lek CIALIS nie działa przy braku stymulacji seksualnej. Pacjent i jego partnerka powinni zaaranżować grę wstępną, tak samo jak w przypadku, gdy pacjent nie zażywa leku na zaburzenia erekcji.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CIALIS

Kiedy nie stosować leku CIALIS
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na tadalafil lub którykolwiek z
pozostałych składników leku CIALIS.
- jeśli pacjent przyjmuje azotany organiczne w jakiejkolwiek postaci lub inne donory tlenku azotu, np. azotyn amylu. Jest to grupa leków („azotany”) stosowanych w leczeniu dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”). Wykazano, że lek CIALIS nasila działanie tych leków. Jeżeli pacjent zażywa azotany w jakiejkolwiek postaci lub nie jest tego pewien, powinien poinformować o tym lekarza.
- jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca lub pacjent przebył ostatnio zawał serca.
- jeśli pacjent przebył niedawno udar.
- jeśli u pacjenta występuje niskie ciśnienie krwi lub niekontrolowane wysokie ciśnienie krwi.
- jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku nietętniczej przedniej
niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION), określaną czasami jako „porażenie oka”. Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek CIALIS
Należy pamiętać, że aktywność seksualna łączy się z pewnym ryzykiem u pacjentów z chorobami serca, ponieważ stanowi ona dodatkowe obciążenie dla serca. W przypadku występowania problemów z sercem należy poinformować o tym lekarza.
Poniżej wymieniono także kilka przyczyn, z powodu których nie można zastosować leku CIALIS u pacjenta. Pacjent przed przyjęciem leku powinien poinformować lekarza, jeżeli występuje którykolwiek z poniższych przypadków:- niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (nieprawidłowy kształt czerwonych krwinek), szpiczak mnogi (nowotwór szpiku kostnego), białaczka (nowotwór komórek krwi), jakiekolwiek zniekształcenie członka,
- ciężkie choroby wątroby,
- ciężkie choroby nerek.
Nie wiadomo, czy lek CIALIS jest skuteczny u pacjentów po przebytych zabiegach chirurgicznych wobrębie miednicy lub po radykalnej prostatektomii bez oszczędzania nerwów. Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku CIALIS i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
CIALIS nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet ani u młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Stosowanie leku CIALIS z innymi lekami.
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, ponieważ mogą one powodować interakcje. Jest to szczególnie istotne w przypadku leczenia azotanami, ponieważ nie należy zażywać leku CIALIS równocześnie z tymi lekami. Czasami leki zwane lekami blokującymi receptory ?-adrenergiczne są stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi i przerostu gruczołu krokowego. Jeżeli pacjent jest leczony z powodu tych chorób lub przyjmuje inne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi powinien poinformować o tym lekarza. W przypadku przyjmowania leków, które hamują enzym CYP3A4 (na przykład ketokonazol lub inhibitory proteazy stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV) może zwiększyć się częstość występowania działań niepożądanych. Nie należy stosować leku CIALIS z innymi lekami, jeśli lekarz nie wyraził na to zgody. Nie należy stosować leku CIALIS jednocześnie z innymi metodami leczenia zaburzeń erekcji. Stosowanie leku CIALIS z jedzeniem i piciem.
Lek CIALIS można przyjmować niezależnie od posiłków.
Informacje dotyczące wpływu alkoholu podane są w punkcie 3.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
U niektórych mężczyzn zażywających lek CIALIS podczas badań klinicznych zgłaszano
występowanie zawrotów głowy, dlatego należy poznać swoją reakcję na lek, przed podjęciem decyzji o prowadzeniu samochodu lub obsługiwaniu urządzeń mechanicznych.
Ważne informacje o niektórych składnikach leku CIALIS:
Lek CIALIS zawiera laktozę. Jeśli lekarz wcześniej stwierdził u pacjenta nietolerancję na niektóre cukry, przed rozpoczęciem stosowania leku należy skontaktować się z lekarzem.

3. JAK STOSOWAĆ LEK CIALIS

Lek CIALIS należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Zalecana dawka początkowa to jedna tabletka 10 mg, przyjmowana przed planowaną aktywnością seksualną. Jeśli dawka ta nie jest wystarczająca, lekarz może zwiększyć dawkę do 20 mg. Tabletki leku CIALIS są przeznaczone do stosowania doustnego. Tabletki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością wody. Lek CIALIS można zażywać niezależnie od posiłków.
Lek CIALIS można przyjąć przynajmniej 30 minut przed planowaną aktywnością seksualną. Lek CIALIS może jeszcze być skuteczny do 36 godzin po przyjęciu tabletki. Ważne jest, aby mieć świadomość, że lek CIALIS nie działa przy braku stymulacji seksualnej. Pacjent i jego partnerka powinni zaaranżować grę wstępną, tak samo jak w przypadku, gdy pacjent nie zażywa leków na zaburzenia erekcji. Spożywanie alkoholu może wpływać na zdolność pacjenta do uzyskania erekcji. Spożywanie alkoholu może spowodować przemijające obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Jeżeli pacjent przyjął lek CIALIS lub planuje jego przyjęcie, nie powinien spożywać dużych ilości alkoholu (stężenie alkoholu we krwi 0,08 % lub powyżej), ponieważ może to zwiększyć ryzyko wystąpienia zawrotów głowy przy wstawaniu. Nie należy przyjmować leku CIALIS częściej niż raz na dobę. CIALIS 10 mg i 20 mg jest przeznaczony do stosowania przed planowaną aktywnością seksualną. Nie zaleca się stałego, codziennego przyjmowania leku.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku CIALIS. Należy powiadomić o tym lekarza prowadzącego. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, CIALIS może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania te są zazwyczaj łagodne lub umiarkowane.
Jeśli w ulotce działanie niepożądane określone jest jako „bardzo częste” oznacza to, że zgłaszane było co najmniej u 1 na 10 pacjentów stosujących lek. Jeśli działanie niepożądane określone jest jako „częste” oznacza to, że zgłaszane było częściej niż u 1 na 100 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów. Jeśli działanie niepożądane określone jest jako „niezbyt częste” oznacza to, że zgłaszane było częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów. Jeśli działanie niepożądane określone jest jako „rzadkie” oznacza to, że zgłaszane było częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów.
Bardzo często zgłaszanymi działaniami niepożądanymi u pacjentów stosujących lek CIALIS były: ból głowy. Często zgłaszanymi działaniami niepożądanymi u pacjentów stosujących lek CIALIS były: ból pleców, ból mięśni, zaczerwienienie twarzy, przekrwienie błony śluzowej nosa, zawroty głowy i niestrawność.
Niezbyt często zgłaszanymi działaniami niepożądanymi są reakcje alergiczne, w tym wysypki, ból brzucha, zarzucanie treści żołądkowej do przełyku, niewyraźne widzenie, ból oczu, zwiększona potliwość, uczucie kołatania serca, szybkie bicie serca, wysokie ciśnienie krwi, niskie ciśnienie krwi i bóle w klatce piersiowej. W przypadku wystąpienia bólu w klatce piersiowej podczas lub po stosunku płciowym, NIE należy stosować azotanów, ale natychmiast zwrócić się po pomoc lekarską. Rzadziej zgłaszane działania niepożądane u pacjentów stosujących lek CIALIS to: omdlenia, drgawki i przemijająca utrata pamięci, obrzęk powiek, zaczerwienienie oczu, nagłe pogorszenie lub utrata słuchu, pokrzywka i krwawienie z nosa.
W rzadkich przypadkach po zażyciu leku CIALIS może wystąpić przedłużona i być może bolesna erekcja. Jeśli wystąpiła taka erekcja i trwa nieprzerwanie dłużej niż 4 godziny, to należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Atak serca i udar były rzadko zgłaszane u mężczyzn przyjmujących lek CIALIS. Większość z nich miała problemy z sercem przed rozpoczęciem stosowania leku CIALIS. Nie można jednoznacznie stwierdzić, czy przypadki te były bezpośrednio związane ze stosowaniem leku CIALIS. Istnieją rzadkie doniesienia o przypadkach pojawienia się częściowego, nagłego, przemijającego lub trwałego osłabienia widzenia lub utraty widzenia w jednym lub obydwu oczach. U mężczyzn przyjmujących lek CIALIS zgłoszono kilka dodatkowych działań niepożądanych, , o rzadkiej częstości występowania, których nie obserwowano podczas badań klinicznych. Należą do nich: migrena, obrzęk twarzy, silne wysypki skórne, zaburzenia objawiające się napływem krwi do oczu, nieregularne bicie serca i dławica piersiowa oraz nagłe zgony sercowe.
U jednego gatunku zwierząt obserwowano objawy, które mogłyby wskazywać na zaburzenia płodności. W przeprowadzonych później badaniach u mężczyzn, wykazano, że takie skutki są mało prawdopodobne u ludzi, chociaż u niektórych mężczyzn obserwowano zmniejszenie stężenia plemników. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CIALIS
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku CIALIS po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE
Co zawiera lek CIALIS ?
Substancją czynną leku jest tadalafil. Każda tabletka zawiera 20 mg tadalafilu.
Inne składniki leku:
Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, hydroksypropyloceluloza, celulozamikrokrystaliczna, laurylosiarczan sodu, stearynian magnezu.
Otoczka: laktoza jednowodna, hypromeloza, triacetyna, dwutlenek tytanu (E 171), żółty tlenek żelaza(E 172), talk.
Jak wygląda lek CIALIS i co zawiera opakowanie
Lek CIALIS 20 mg to żółte, powlekane tabletki. Mają one kształt migdała, a na jednej ze stronoznaczenie „C 20”.
Tabletki CIALIS 20 mg dostępne są w blistrach zawierających po 2, 4, 8, 10 lub 12 tabletek.
Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
Podmiot odpowiedzialny: Eli Lilly Nederland B.V., Grootslag 1-5, Nl-3991 RA, Houten, Holandia Wytwórca: Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania